9 προσλήψεις στην Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου


Ανακοίνωση για την πλήρωση, με επιλογή, εννέα (9) κενών οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ναυτικών ειδικοτήτων της Ανωνύμου Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου AdTech Ad ως εξής:
Κατηγορίες Ναυτικών Ειδικοτήτων Θέσεις
Α. ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β' ΤΑΞΗΣ Δύο (02)
Β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ Δύο (02)
 Δ. ΝΑΥΤΗΣ Δύο (02)
Ε. ΝΑΥΤΟΠΑΙΔΕΣ Τρείς (03)

Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλλει την αίτηση υποψηφιότητας , συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον Τύπο, είτε αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο) , στην κατωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε να αποστείλει ταχυδρομικώς επί αποδείξει (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ), στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 88 114 72 ΑΘΗΝΑ. *Η αναλυτική προκήρυξη θα βρίσκεται από την ημέρα έναρξης υποβολής των αιτήσεων και στην ιστοσελίδα της Α.Ε.ΔΙ.Κ (www.aedik.gr)
Share on Google Plus
    Blogger ΣΧΟΛΙΑ
    Facebook ΣΧΟΛΙΑ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου